تحلیل تجربی و عددی تاثیر سایز و محل دریچه های دیوار ترومب با استفاده از مواد تغییر فاز دهنده (PCM)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی کامل

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد سمنان

2 دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد سمنان

چکیده

از آنجاییکه بیش از یک سوم انرژی مصرفی دنیا در بخش ساختمان میباشد، ساختمان سبز و معماری پایدار تکنیک‌های جدیدی برای مقابله با بحران محیط زیست و کاهش مصرف انرژی در ساختمانها می باشند. استفاده از دیوار ترومب در ساختمانهای مسکونی، اداری و تجاری باعث کاهش مصرف انرژی گردیده و ذخیره انرژی خورشیدی توسط مواد تغییر فاز دهنده نیز اثر کار را دو چندان مینماید و این امر باعث تغییر رویکرد طراحی ساختمانها به سمت ساختمان سبز و نهایتا محیط زیست با آلودگی کمتر خواهد شد. به همین منظور در این تحقیق به بررسی کنوکسیون طبیعی در دیوار ترومب با مواد تغییر فاز دهنده و تاثیرسایز و محل نصب دریچه های ورودی و خروجی هوای ورودی بر عملکرد دیوار مذکور پرداخته شده است. پژوهش مذکور بصورت تجربی و عددی صورت گرفته است.پس از ساخت دیوار ترومب با مواد تغییر فاز دهنده و جمع اوری داده های تجربی، شرایط فیزیکی حاکم بر مسئله در نرم افزار فلوئنت شبیه سازی شده وسپس نتایج آزمایشگاهی با حل عددی مقایسه شده است. نتایج تحقیق نشان میدهد تغییر سایز دریچه ها باعث افزایش 16 درصدی درجه حرارت خروجی دیوار ترومب گردیده و تغییر محل دریچه ها در راستای افقی تاثیر چندانی درافزایش دمای خروجی ندارد. اختلاف 2 درصدی نتایج حل عددی با داده های تجربی بیانگر دقت کار و تحلیل مسئله می باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات