ارائه رویکردی نوین و خودکار به منظور تولید داده های تست مبتنی بر روشهای تصادفی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی کامل

نویسنده

عضو هیئت علمی

چکیده

فرآیند تست 50% کل هزینه توسعه نرم افزار را شامل می شود. به منظور تست نرم افزار، باید مجموعه ای از داده‌های تست ایجاد شوند که تولید این مجموعه، کاری بسیار زمانبر بوده و تاثیر مستقیمی بر هزینه فرآیند تست خواهد داشت. بدون خودکارسازی، این فرآیند، کند، پرهزینه و همراه با خطا خواهد بود. در این مقاله روش جدیدی به منظور تولید داده های تست بر مبنای الگوریتمهای تصادفی با ترکیب روشهای ایستا و پویا ارائه شده است. روش پیشنهادی با بهره برداری از ماهیت ساده تست تصادفی و همچنین استفاده از اطلاعاتی که می‌توان از کد منبع برنامه بدست آورد به تولید داده های تست پرداخته و کارایی تست تصادفی را افزایش می دهد. نتایج بدست آمده حاکی از افزایش سرعت تولید و همچنین کیفیت مجموعه تست می باشد.

کلیدواژه‌ها