ارائه فرمول جهت محاسبه تعداد سیکل شکست بر حسب ضخامت روکش گالوانیزه گرم در پدیده خستگی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی کامل

نویسندگان

1 مدرس دانشگاه

2 استادیار، مرکز تحقیقات انرژی و توسعه پایدار، واحد سمنان، دانشگاه آزاد اسلامی، سمنان، ایران

چکیده

در این مقاله هدف پیش بینی تعداد سیکل شکست در قطعات آبکاری شده با روکش گالوانیزه گرم با ضخامت های مختلف نازک ابعادی در مقیاس میکرون است. به این منظور قطعات فولادی از جنس Ck45 با استفاده از فرآیند آبکاری با ضخامت های 13، 19 میکرون و با شرایط عملیات آبدهی یکسان روکش گالوانیزه بر روی آن ها قرار گرفته است. با انجام آزمایشات بسیار زیاد منحنی S–N هر نمونه بصورت تجربی بدست آمده است. با استفاده از نتایج بدست آمده ضرایب ثابت خستگی آماری برای قطعات بدست آمده است. با استفاده از دو روش میان یابی لاگرانژی و نویل، ضریب K بر حسب ضخامت روکش گالوانیزه بدست آمده است و در نهایت به ارائه رابطه ای پرداخته شده که با دانستن ضخامت روکش گالوانیزه در هر تنش دلخواه می توان تعداد سیکل های لازم تا شکست را تحت پدیده خستگی بدست آورد. نتایج بدست آمده تطابق بسیار خوبی با نتایج آزمایشگاهی دارند و برای نشان دادن میزان دقت روش نتایج حاصل از دو روش مورد مقایسه قرار گرفته‌اند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات