دوره و شماره: دوره 8، شماره 4 - شماره پیاپی 29، زمستان 1396 
4. تحلیل انرژی و اگزرژی نیروگاه های بخار

صفحه 31-50

اشکان عبدالی سوسن؛ محمد امین مجاوری آگاه