دوره و شماره: دوره 8، شماره 3 - شماره پیاپی 28، پاییز 1396 
4. بهینه سازی پارامترهای هندسی موتور الکتریکی بدون جاروبک

صفحه 36-43

ناصر نعمتی؛ عبدالله خالصی دوست؛ محمد طلوع عسکری