دوره و شماره: دوره 6، شماره 2 - شماره پیاپی 19، تابستان 1394 
2. طراحی سنسور های مجازی دما برای یک خشک کن با استفاده از روش فیلتر کالمن

صفحه 15-19

آرمان خالقی فر؛ مرتضی محمدظاهری؛ هادی کارگر شریف آباد