دوره و شماره: دوره 6، شماره 1 - شماره پیاپی 18، بهار 1394 
1. بررسی خستگی و ضرایب شدت تنش و رشد ترک در چندلایه های GLARE

صفحه 7-13

فرزاد امام علی زاده؛ سید میثم حسینی؛ محمد جعفر استاد احمد قرابی