دوره و شماره: دوره 4، شماره 4 - شماره پیاپی 13، زمستان 1392 
1. محاسبه انتقال جرم خودرو ناشی از ناهمواری های جاده ای در مانورهای شتاب گیری و ترمز گیری

صفحه 7-14

کاظم رضاکاشی زاده؛ علی اسفندی؛ سید مجید عطایی اردستانی؛ حسن غفوری ورزنه