دوره و شماره: دوره 4، شماره 2 - شماره پیاپی 11، تابستان 1392 
6. طراحی میراگرهای جرمی‌تنظیم شده (TMD) در نرم‌افزار SAP2000

صفحه 31-34

محمدعلی قنادیان؛ محسن کرامتی؛ محمود نیک خواه؛ نغمه ناجی