دوره و شماره: دوره 3، شماره 4 - شماره پیاپی 9، زمستان 1391 
5. شبیه‌سازی عددی و بررسی تجربی یک لوله گردبادی در مقیاس میکرو

صفحه 39-45

نادر رهبر؛ مصطفی شاطری؛ محسن طاهریان؛ محمد صادق ولی پور