دوره و شماره: دوره 2، شماره 1 - شماره پیاپی 2، بهار 1390، صفحه 1-92 
6. تحلیل ارتعاش آزاد عرضی کابل با استفاده از روش جدا سازی ادمین

صفحه 57-68

رضا احراری؛ محمد شادکامی؛ محمد حسین ابوالبشری