مطالعه و اجرای راهکارکاهش صدا و ارایه رابطه‌ای با نقشه‌های پیش بینی کاهش صدا (مطالعه موردی: ایستگاه‌های تقلیل فشار گاز درون شهری سمنان)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی کامل

نویسندگان

1 استادیار، گروه مهندسی مکانیک، واحد سمنان، دانشگاه آزاد اسلامی، سمنان، ایران

2 معاون دانشگاه ، دانشگاه آزاداسلامی سمنان

3 دانشگاه آزاد سمنان- گروه مهندسی مکانیک

چکیده

در بین تمام آلاینده‌های شغلی سروصدا بیشترین میزان انتشار را داشته و تقریبا در هر صنعتی وجود دارد. با توجه به آلودگی‌های صوتی زیاد جایگاه‌های تقلیل فشار گازی در این پژوهش با ارائه رابطه‌ای به تحلیل میزان تراز شدت صوت در فواصل مختلف از منبع انتشار صوت و فرکانسهای مختلف و توان صوت مختلف در حالت بدون عایق پرداخته شده و در حالت با عایق با تغییر چگالی سطحی عایق به بررسی تاثیر آن در کاهش تراز شدت صوت پرداخته شده است. نتایج کلیدی حاصل از صحت رابطه در برنامه نوشته شده در محیط متلب و همچنین آزمایش عملی در محیط واقعی یکی از ایستگاههای تقلیل فشار گاز استان بیانگر آن بوده است که اولاً با افزایش فاصله از منبع صوت تراز شدت صوت کاهش می‌یابد و ثانیاً تراز شدت صوت با افزایش توان صوت در فواصل یکسان از منبع انتشار صوت افزایش می‌یابد و ثالثاً با افزایش فاصله از منبع صوت تراز شدت صوت با کاهش فرکانس کاهش می‌یابد و رابعاً با افزایش دانسیته سطحی عایق میزان تراز صوت در فواصل یکسان کاهش می‌یابد.

کلیدواژه‌ها