تعیین اندازه بهینه ذخیره‌ساز در ریز شبکه جهت کاهش تلفات با استفاده از روش هوشمند

نوع مقاله : مقاله پژوهشی کامل

نویسنده

دانشگاه آزاد اسلامی شهمیرزاد/سمنان/ایران

چکیده

یکی از چالش‌های مهم در جهان نیاز به منابع انرژی به دلیل تقاضای روزافزون آن است و این نیاز پیوسته در حال افزایش می باشد. در همین راستا، در این مقاله روشی جدید برای تعیین مکان و اندازه بهینه ذخیره ساز انرژی در ریز شبکه با در نظر گرفتن مدل‌های با قیودی نظیر تأمین بارهای الکتریکی و حد شارژ و دشارژ باتری‌ها به‌منظور برآورده شدن اهداف فنی نظیر کاهش تلفات و اهداف اقتصادی نظیر هزینه‌های سرمایه‌گذاری و تعمیر و نگهداری باتری‌ها ارائه شده است. با توجه به نتایج می‌توان بیان کرد که باتری‌ها با توجه به تابع هدف انتخاب‌شده به ‌منظور نصب و تعیین ظرفیت آن‌ها روند شارژ و دشارژ خود را دنبال خواهند کرد

کلیدواژه‌ها