بررسی تاثیر شکل و عیوب صفحات لانه‌زنبوری در قابلیت جذب انرژی به روش المان محدود

نوع مقاله : مقاله پژوهشی کامل

نویسندگان

گروه مهندسی مکانیک، واحد اهر، دانشگاه آزاد اسلامی، اهر، ایران

چکیده

در تحقیق حاضر با شبیه‌سازی المان محدود سازه لانه‌‌زنبوری و با استفاده از تحلیل‌های شبه استاتیکی، به بررسی تأثیر پارامترهایی مانند ابعاد هندسی عیوب و هندسه‌های مختلف سلولی بر روی میزان جذب انرژی سازه پرداخته شده است. در انجام تحلیل‌ها درصد عیوب مختلف شامل 0، 10 و 20 درصد عیب مورد مطالعه قرار گرفته است. نتایج تحقیق نشان می‌دهند که در پنل لانه‌زنبوری با هندسه سلولی نوع A، ساختار به صورت کامل تخریب می‌شود که این امر می‌تواند در نتیجه عدم تقارن سلول‌های سازه باشد. در دو مدل دیگر، سازه شکل کلی خود را حفظ کرده و با تغییر شکل منظم ایجاد شده در سلول‌ها، این نوع هندسه‌ها توانایی بیشتری در قابلیت جذب انرژی حین برخورد را دارا هستند. همچنین، نتایج نشان می‌دهند وجود عیب در ساختار پنل‌ها تأثیر قابل ملاحظه‌ای بر قابلیت جذب انرژی در این سازه‌ها دارد و با افزایش میزان عیوب قابلیت جذب انرژی نیز کاهش می‌یابد. بررسی نتایج نشان می‌دهد که تأثیر عیوب بر میزان کاهش قابلیت جذب انرژی سازه‌های لانه‌زنبوری با ساختار سلول از نوع A، به مراتب بسیار بیشتر از دو نوع دیگر می‌باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات