بررسی و تحلیلی بر ارتعاشات برج توربین های بادی و کنترل ارتعاش آن با استفاده از جاذب

نوع مقاله : مقاله پژوهشی کامل

نویسندگان

1 مسئول

2 استاد راهنما

چکیده

شرایط امروز جهان در حوزه سوخت های فسیلی ایجاب می کند انرژی بادی و توربین های بادی ساحلی و فراساحلی بیش از پیش مورد توجه همگان باشد، لذا به دلیل بهره‌گیری بیشتر از این انرژی پاک باید طول پره و برج توربین باد نیز افزایش پیدا کند، در نتیجه مطالعات ارتعاشات توربین‌ها بیش از گذشته مورد توجه قرار گرفته است. در این پژوهش کنترل سازه‌ای یک توربین باد بواسطه میراگر مورد بررسی قرار گرفته که هدف نیز کاهش ارتعاشات سازه در بخش های مختلف توربین، تغییر فرکانس و دور شدن از محدوده خطر می‌باشد. یکی از روشهای جذب ارتعاش در سازه ها استفاده از مواد جاذب در بدنه می‌باشد. در این تحقیق سعی شده توربین باد از لحاظ ارتعاشی مورد بررسی قرار گیرد و ارتعاشات آن کاهش یابد. بدین منظور فرکانس طبیعی آن بوسیله نرم افزار آباکوس استخراج شده و سپس جهت جلوگیری از ارتعاش توربین از یک سیستم جاذب استفاده و مجددا فرکانس توربین مورد بررسی قرار گرفته و در دو حالت با یکدیگر مقایسه و اعتبار سنجی شده است. همچنین با تحریک جابجایی در پایه توربین، جابجایی در دو نقطه از پره و هد توربین در دو حالت با جاذب و بدون جاذب مورد بررسی قرار گرفته که نتایج خوبی حاصل گردیده و ارتعاش کاهش یافته است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات