مروری بر تحقیقات انجام شده در زمینه سرمایش تبخیری

نوع مقاله : مقاله مروری

نویسنده

عضو هیات علمی/ دانشگاه آزاد سمنان

چکیده

مشکل کم‌آبی در کشور و استفاده کولرآبی به عنوان سیستم سرمایشی در مناطق وسیعی از کشور دلایلی بود .که مروری بر تحقیقات انجام‌شده بر روی سیستم‌های سرمایش تبخیری داشته باشیم. سیستمهای سرمایش تبخیری سیستمهایی هستند که در آن‌ها آب‌وهوا در تماس مستقیم با یکدیگر قرار می‌گیرند و هوا در سیستم سرمایش تبخیری همراه با افزایش رطوبت خنک می‌گردد. سیستمهای سرمایش تبخیری مستقیم متداول ارزان دارای ساختار ساده و مصرف انرژی کم می‌باشند. به‌منظور بررسی عملکرد سیستم های سرمایش تبخیری، تحلیل قوانین اول و دوم ترمودینامیک نسبت به تحلیل انرژی می‌تواند مفیدتر باشد چراکه دید و پیشینه بهتری نسبت به فرایندهای انجام‌شده درون سیستم می‌دهد. پارامترهای تأثیرگذار در سیستم‌های سرمایش تبخیری می‌توان به دمای هوای ورودی، دمای آب ورودی، سرعت هوای خروجی و رطوبت نسبی که با توجه به شرایط آب هوایی همبستگی تجربی دارند اشاره کرد. در این میان می‌توان با توجه به سیستم و شرایط آب و هوایی سیستم بهینه‌ای را انتخاب کرد؛ که توانایی ایجاد آسایش حرارتی را داشته باشند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات