تاثیرلایه متخلخل بر راندمان آب شیرین کن خورشیدی شیب دار یک طرفه-بررسی تجربی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی کامل

نویسندگان

1 عضو هیات علمی/ دانشگاه آزاد سمنان

2 گروه مهندسی مکانیک، واحد سمنان، دانشگاه آزاد اسلامی، سمنان، ایران

چکیده

در این پژوهش، اثر استفاده از لایه متخلخل روی راندمان آب شیرین کن خورشیدی شیب دار یک طرفه به‌صورت تجربی مطالعه می شود. بدین منظور، دو آب شیرین کن با ابعاد مشابه که یکی به صورت ساده و دیگری به صورت اصلاح شده با ماده متخلخل ساخته شده و به طور هم زمان مورد آزمایش قرار می گیرند. اسفنج سیاه که دارای ظرفیت حرارتی پایین و خاصیت فیتیله ای می باشد به عنوان ماده متخلخل انتخاب می شود. همه آزمایش ها تحت شرایط آب و هوایی شهر سمنان (در طول جغرافیایی 53 درجه و عرض جغرافیایی 35 درجه) انجام می شوند. نتایج نشان داد که میزان تولید روزانه آب مقطر با قرار دادن اسفنج درون آب‌شیرین‌کن افزایش می یابد. آب شیرین کن های ساده و اصلاح‌شده با ماده متخلخل به ترتیب به میزان 3263 و 3829 سی‌سی بر متر مربع از مساحت مخزن آب شور، آب مقطر تولید می کنند. بر این اساس، آب شیرین کن اصلاح شده حدود 35/17% آب مقطر بیشتری نسبت به آب شیرین کن ساده در طول یک روز و در شرایطی مشابه تولید می کند. روند تغییرات مشابهی بین راندمان روزانه برای آب شیرین کن از یک‌سو و میزان تابش خورشید یا دمای محیط از سوی دیگر در طول آزمایش وجود دارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات