بررسی روش‌های محاسبه ضریب رسانش مواد در حالت‌های مختلف ماده

نوع مقاله : یادداشت پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مهندسی مکانیک

2 هیئت علمی

3 دانشیار، دانشگاه سمنان

چکیده

ضریب رسانش ( K ) در تعیین انتقال حرارت صورت گرفته در مواد نقش اساسی دارد. این ضریب به‌عنوان یک خاصیت از ماده، قابل‌اندازه‌گیری می‌باشد. مواد مختلف دارای خاضیت هدایت حرارتی مختلف می باشند. به طور کلی به ترتیب فلزات، غیر فلزات و گازها دارای بیشترین خاصیت انتقال حرارت هدایت هستند. در این بررسی به مطالعه روش‌های سنجش این ضریب در حالت‌های مختلف مواد از قبیل جامدات، سیالات، گازها و نانو سیال‌ها پرداخته می‌شود. روش های ازمایشگاهی متنوعی برای اندازه گیری مقدار ضریب هدایت حرارتی وجود دارد.نتایج نشان می‌دهد روش اندازه‌گیری ضریب رسانش، وابسته به حالت ماده و ساختار درونی آن می‌باشد. روش‌های اندازه‌گیری این ضریب در سیالات و گازها با توجه به ماهیت متغیر آن‌ها به چند روش متفاوت تقسیم گردیده است که از آن جمله می‌توان به روش اندازه‌گیری با سیم داغ، روش آنالیز ثابت گرمایی، حالت پایدار صفحات موازی و ω3 اشاره نمود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات