ساخت و بررسی تجربی اثر خنک‌کننده موضعی در بهبود کارایی آب‌شیرین‌کن‌های خورشیدی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی کامل

نویسندگان

1 سمنان

2 مرکز تحقیقات انرژی و توسعه پایدار، واحد سمنان، دانشگاه آزاد اسلامی، سمنان، ایران

چکیده

مناطق گسترده ای از جهان با توجه به ویزگیهای مطلوب و دارای توسعه با کمبود آب شیرین مواجه هستند در حال حاظر در مناطق خشکی که در مقیاس بزرگ توسعه اتفاق افتاده است مانند بخشهایی از شمال آفریقا و خاورمیانه، برای تولید آب شیرین بوسیله آب شیرین کن ها به انرژی زیادی نیاز دارند مطالعات و تحقیقات زیادی جهت توسعه آب شیرین کن های خورشیدی توسط انرژی خورشیدی در حال انجام می باشد. با هدف شناسایی چالش های فنی کلیدی و فرصت های بالقوه انرژی خورشیدی، انواع فن آوری ها برای دریافت بهینه انرژی خورشیدی و همچنین فن آوری های مختلف برای سیستم آب شیرین کن خورشیدی شامل تکنینک های پیشرفته برای احیای انرژی مورد بررسی قرار گرفته است. بنابر این نتیجه می گیریم که توسعه سیستم های آب شیرین کن خورشیدی مقرون به صرفه و با انرژی کارآمد در آینده نزدیک ممکن است زمینه ای برای تامین آب مناطق کویری جهان شود. در این تحقیق اثر خنک‌کننده آبی با دو حالت: آب‌شیرین‌کن ساده (غیر فعال) و آب‌شیرین‌کن با نصب خنک‌کننده آبی (فعال) ازلحاظ آزمایش میزان تولید روزانه موردبررسی و مقایسه قرار گرفته است. آزمایش در ماه آگوست (مرداد) در مختصات جغرافیایی (′ 22°, E: 53′ 34°N:35) انجام‌گرفت و بر اساس نتایج به‌دست‌آمده مشاهده می‌شود بیشینه نرخ تولید آب شیرین غیر فعال به (kg/m2)0.26 در ساعت رسید. همچنین میزان راندمان روزانه حالت غیر فعال از (kg/m2.day) 1.035 به روزانه (kg/m2) 1.530 در حالت فعال رسید.

کلیدواژه‌ها

موضوعات