بهینه ‏سازی کمک‏ فنر الکترومغناطیسی و سیستم تعلیق خودرو با استفاده از الگوریتم زنبورعسل

نوع مقاله : مقاله پژوهشی کامل

نویسندگان

1 مدرس دانشگاه

2 مهندس شرکت فولاد

3 عضو هیات علمی گروه مکانیک دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده

در این تحقیق، کمک‏فنر الکترومغناطیسی به مدل‏ یک‏چهارم خودرو با دو درجه آزادی و مدل یک‏دوم خودرو با چهار درجه آزادی اضافه شده است. در ادامه، با استفاده از الگوریتم بهینه‎سازی زنبورعسل در دو مرحله، مدل شبیه‏‏سازی شده، بهینه شده است. در مرحله اول، فقط ثوابت کمک‏فنر الکترومغناطیسی بهینه شده و پارامترهای سیستم تعلیق ثابت فرض گردیده است. در مرحله دوم، علاوه بر ثوابت کمک‏فنر الکترومغناطیسی، پارامترهای سیستم تعلیق نیز مورد بهینه‏سازی قرار گرفته که در هر دو مرحله، مقادیر پارامترهای بهینه‏ شده از اعمال ورودی ترکیبی شامل ده ورودی سینوسی با دامنه‏های مختلف و یک ورودی پله واحد به‏دست آمده و در نهایت با استفاده از این مقادیر، میزان انتگرال قدر مطلق خطا نسبت به چند حالت ورودی محاسبه شده است. برای تعیین تابع هدف در بهینه‏سازی انجام شده از انتگرال قدر مطلق خطا استفاده شده که هدف، کمینه سازی سطح زیر نمودار (جابه‏جایی خودرو) می‏باشد. نتایج نشان داد که مقادیر تابع هدف در حالت دوم بهینه‏سازی نسبت به حالت اول کمتر بوده، به‏گونه‏ای که به‏عنوان نمونه در اثر اعمال ورودی سینوسی با دامنه 5 مقدار این تابع برای مدل یک‏چهارم و یک‏دوم خودرو در حالت اول بهینه‏سازی به‏ترتیب برابر 293/0 و 283/0 و در حالت دوم بهینه‏سازی به‏ترتیب برابر 261/0 و 255/0 است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات