ساخت و بررسی تجربی کاربرد لوله گرمایی و خنک‌کننده آبی در بهبود کارایی آب‌شیرین‌کن‌های خورشیدی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی کامل

نویسندگان

1 مرکز تحقیقات انرژی و توسعه پایدار، واحد سمنان، دانشگاه آزاد اسلامی، سمنان، ایران

2 سمنان

چکیده

تأمین آب سالم و شیرین یکی از مسائل اساسی در مناطق مختلف جهان بخصوص در مناطق خشک و دورافتاده به شمار می‌رود. روش‌های مختلفی برای شیرین‌سازی آب‌های شور وجود دارند که از میان آن‌ها دستگاه‌های تقطیر خورشیدی می‌توانند راه‌حل مناسبی برای مناطق کم‌جمعیت که از شدت تابش خورشیدی کافی برخوردار هستند ‌باشند. در این تحقیق تلاش شده است تا ضمن بیان ضرورت تأمین آب آشامیدنی سالم، اصول و مبانی عملکرد دستگاه‌های آب‌شیرین‌کن خورشیدی با استفاده از منابع در دسترس موردبررسی قرارمی گیرد. در تحقیق حاضر اثر خنک‌کننده آبی با دو حالت: آب‌شیرین‌کن با هیت پایپ و منیفولد (نیمه فعال) و آب‌شیرین‌کن با خنک‌کننده آبی ولوله‌های گرمایی و منیفولد (حالت فعال) ازلحاظ آزمایش میزان تولید روزانه موردبررسی و مقایسه قرار گرفت. آزمایش در ماه اوت (شهریور) در مختصات جغرافیایی (′ 22°, E: 53′ 34°N:35) انجام‌گرفته است. بر اساس نتایج به‌دست‌آمده مشاهده می‌شود بیشینه نرخ تولید آب شیرین در حالت فعال به (kg/m2)0.43 در ساعت رسید. همچنین میزان راندمان روزانه حالت نیمه فعال از 1.87(kg/m2.day) به روزانه (kg/m2) 2.085 در حالت فعال رسید.

کلیدواژه‌ها

موضوعات