بررسی عددی تاثیر مگنتوهیدرودینامیک بر روی فروسیال درون کانال استوانه‌ای

نوع مقاله : مقاله پژوهشی کامل

نویسندگان

مرکز تحقیقات انرژی و توسعه پایدار، واحد سمنان، دانشگاه آزاد اسلامی، سمنان، ایران

چکیده

در این مطالعه، رفتار حرارتی و هیدرودینامیکی یک فروسیال (آب بعلاوه 2% اکسید آهن) در یک کانال دو بعدی افقی و در حضور میدان های مغناطیسی مختلف، به صورت عددی با استفاده از مدل تک فازی و روش حجم محدود مورد بررسی قرار گرفته است. با در نظر گرفتن اصول مگنتو‌‏‌‌ هیدرودینامیک، تاثیر اضافه کردن نانو ذرات مغناطیسی به سیال حامل به طور جداگانه بررسی شده و سپس تاثیر میدان های مختلف مغناطیسی غیر یکنواخت بر روی فروسیال بررسی میشود. دیواره های کانال مورد بررسی در دمای ثابت 290کلوین قرار داشته و سیال با دمای 340 کلوین و رینولدز 2000 وارد کانال میشود. سیال مورد نظرتوسط 4 دو قطبی مغناطیسی که در فواصل مساوی در طول کانال قرار دارند که سیال را تحت میدان مغناطیسی با قدرت های 1/0، 15/0، 2/0، 25/0 قرار میدهند و تاثیرات این میدان بر روی موئلفه های سرعت، فشار، نرخ انتقال حرارت و عدد ناسلت نشان دهنده تاثیر ناچیز نیروی لورنتز بر بهبود انتقال حرارت در محل اعمال میدان را نشان میدهد و قابل صرف نظر کردن است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات