بررسی تجربی آب‌شیرین‌کن خورشیدی با سیستم افزایش تبخیر و میعان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی کامل

نویسندگان

1 مرکز تحقیقات انرژی و توسعه پایدار سمنان، واحد سمنان، دانشگاه آزاد اسلامی، سمنان، ایران

2 مرکز تحقیقات انرژی و توسعه پایدار، واحد سمنان، دانشگاه آزاد اسلامی، سمنان، ایران

چکیده

با توجه به محدود بودن منابع آب شیرین موجود و کاهش روزافزون این منابع، در سال‌های گذشته توجه بسیار زیادی به استفاده از آب‌شیرین‌کن‌های خورشیدی جهت شیرین سازی آب‌های موجود شده است. در این مقاله یک آب‌شیرین‌کن با استفاده از کلکتور، لوله‌های حرارتی، هیئت‌رئیسه خورشیدی و هواکش طبیعی طراحی و ساخته‌شده است. برای افزایش بازده آب‌شیرین‌کن راه‌کارهای مختلفی مورداستفاده قرارگرفته است مانند پیش گرم کردن آب در کلکتور توسط لوله‌های حرارتی و چرخش آب توسط پمپ و همچنین استفاده از هواکش طبیعی جهت کاهش فشار سطح سیال برای پایین آوردن دمای تبخیر آب و همچنین استفاده از خنک‌کننده آب در مسیر هواکش طبیعی برای تقطیر بخارات موجود در این مسیر. پس از طراحی و ساخت این دستگاه کلیه داده‌ها در شرایط آب و هوایی سمنان ثبت گردید و در پایان عملکرد دستگاه در حالات مختلف مورد مقایسه قرار گرفت.

کلیدواژه‌ها

موضوعات