مروری مختصر بر تکنولوژی ترموالکتریک، مواد ترموالکتریک و کاربرد آن در زمینه سرمایش

نوع مقاله : مقاله مروری

نویسندگان

1 عضو هیات علمی/ دانشگاه آزاد سمنان

2 دانشجو

چکیده

ترموالکتریکها دستگاههای حرارتی حالت جامد هستند. آنها نیمه هادیهایی هستند که با استفاده از اثر سیبک تولید جریان الکتریکی و بر اساس اثر پلتیر به عنوان نیمه هادی خنک کننده استفاده میشوند. ترموالکتریک دارای قابلیتهای جالبی در مقایسه با دستگاههای برقی و خنککنندههای معمولی است. عدم وجود قطعات در حال حرکت منجر به
افزایش قابلیت اطمینان، کاهش در تعمیر و نگهداری، و افزایش عمر سیستم میشود. عدم وجود سیال باعث کاهش آلودگیهای زیست محیطی شده و همچنین بیصدا بودن آن مزیت بسیار مهمی است. با توسعه سریع فنّاوری درزمینه ساخت مواد نیمه هادی، امروزه ترموالکتریکها توجه زیادی را به خود جلب کرده اند. در این مقاله مروری مختصر بر فنّاوری
ترموالکتریک، مواد ترموالکتریک و کاربرد آن درزمینه سرمایش صورت گرفته است

کلیدواژه‌ها

موضوعات