بازبهنجارش ثانویه در محاسبه انرژی کازمیر در فضای خمیده با استفاده از کم کردن انرژی ساختارهای مشابه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی کامل

نویسنده

دانشگاه آزاد اسلامی واحد سمنان - عضو هیات علمی

چکیده

در این مقاله محاسبه انرژی کازمیر مربوط به میدان اسکالر جرم دار روی یک سطح کره S^2 با شرط مرزی نوسانی محاسبه شده است. محاسبه این انرژی در دیگر مقالات گذشته با کم کردن انرژی نقطه صفرِ فضای مینکوفسکی از انرژی نقطه صفری که با در نظر گرفتن شرط مرزی محاسبه می شد انجام شده است و در این بعد از کم کردن واگرایی ها و یافتن رابطه ای برای انرژی کازمیر نیاز به بازبهنجارش ثانویه برای حذف واگرایی های ناشی از پارامترهای برهنه ای به مانند جرم دارد. در این مقاله با استفاده از روش کم کردن ساختار مشابه عملیات بازبهنجارش ثانویه را بصورت خودبخودی انجام داده ایم. لذا در این مقاله بر استفاده از روش کم کردن ساختار مشابه در انجام محاسبات کازمیر مورد تاکید واقع شده و جزئیات روش مذکور در قالب یک مثال بیان می شود. این روش بسیار مشابه با روش کم کردن جعبه ها بوده که در گذشته بر روی ساختارهای تعریف شده در فضای تخت تست شده و البته در کلیه موارد نیز دارای موفقیت خوبی بوده است. در پایان در این مقاله با ترسیم و نمایش رابطه انرژی کازمیر بدست آمده و بررسی شرایط حدی در خصوص سازگاری مناسب و منطقی بین جوابهای بدست آمده در این مقاله در مقایسه با آنچه در کتب و مقالات گذشته بدست آمده بود، بحث خواهد شد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات