بررسی اثر قطر نازل و فشار آب بر کیفیت برش فولاد CK45 در فرآیند جت آب

نوع مقاله : مقاله پژوهشی کامل

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد

2 استاد یار

چکیده

یکی از مزایای استفاده ازبرش با جت آب ساینده، خاصیت برشکاری سرد می باشد که ایجاد گرما نمی‌کند و مانع از ذوب شدن و یا ترک برداشتن و یا تاب برداشتن و سخت شدن سطح روی قطعات می‌شود. در این پژوهش، تأثیر قطر نازل در دو اندازه و فشار آب در دو مقدار متفاوت در میزان زبری سطح برش فولاد CK45 به وسیله روش جت آب به صورت تجربی بررسی شده است. نتایج نشان می‌دهد که با افزایش قطر نازل از mm0.76 به mm1.1، زبری سطح برش افزایش یافته است.
همچنین با افزایش فشار آب از 2500 بار به 3000 بار، اگر چه تغییر محسوسی در کیفیت سطحی مشاهده نمی‌شود ولی با افزایش فشار آب در روش برش با جت آب، زبری سطح کاهش یافته و کیفیت برش افزایش می‌یابد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات