شبیه سازی و آنالیز توان و راندمان در موتور استرلینگ نوع بتا به روش عددی با تغییر شکل در بازیاب حرارتی در شرایط آدیاباتیک با مبدل های ایده آل

نوع مقاله : مقاله پژوهشی کامل

نویسندگان

1 کارشناس - صنعت

2 استادیار گروه مکانیک دانشگاه ازاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات سمنان

3 استادیار گروه مکانیک دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات سمنان

چکیده

هدف از این مقاله، توسعه یک مدل مناسب ترمودینامیکی برای موتور استرلینگ نوع بتا، با تغییر شکل در بازیاب حرارتی است. در موتور های استرلینگ متعارف مدل بتا، جابجا کننده و پیستون توان در یک سیلندر قرار دارند و سیال عامل بین محفظه های انبساط و تراکم، از مسیر کنار گذر سیلندر، عبور می کند. در تحقیق حاضر شکل جدیدی از بازیاب حرارتی برای موتور استرلینگ مدل بتا پیشنهاد شده است. در شکل جدید، لایه های همگن پی دی پی سیم های مربعی، فضای پیستون جابجا کننده را پر کرده است، بطوری که پیستون جابجایی، نقش جابجاکننده و بازیاب حرارتی را همزمان بر عهده دارد. برای این منظور، مدل سازی با استفاده از نرم افزار MATLAB انجام شده و نتایج بدست آمده با مقادیر منتشر شده، مقایسه شده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات