مروری بر تحقیقات انجام شده در تحلیل اکسرژی و انرژی آب شیرین کن های خورشیدی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی کامل

نویسندگان

1 مرکزتحقیقات انرژی و توسعه پایدار، واحد سمنان، دانشگاه آزاداسلامی،سمنان،ایران

2 مرکز تحقیقات انرژی و توسعه پایدار، واحد سمنان، دانشگاه آزاد اسلامی، سمنان، ایران

چکیده

در این مقاله به تحلیل اکسرژی و تحلیل انرژی با استفاده از مدل موجوددربرخی از انواع آب شیرین کن های خورشیدی متداول ومورد استفاده پرداخته شده واجزای تشکیل دهنده یک آب شیرین کن که شامل پوشش شیشه ای ،کلکتور(جذب کننده انرژی خورشید) وآب شور ورودی وحوضچه را توسط روابط اکسرژی مورد بررسی قرار داده. همچنین موازنه اکسرژی و انرژی را برای سایر قسمت های یک آب شیرین کن اشاره کرده وروابط حاکم را بیان خواهد کردهمچنین روش های بهبودکارایی در سایر پارامترهای موجود ددرآب شیرین کن هارا توسط روش های مختلف برگرفته از اکسرژی وانرژی شرح داده شده ونتایج حاصل را بیان خواهد کرد.درنهایت سعی خواهیم کرد با یک مقایسه مختصر بخش های ناکارآمد در آب شیرین کن ها را شناخته و راه های بهبود عملکرد آنهارا شرح دهیم.

کلیدواژه‌ها

موضوعات