شناسایی عیوب یک الکتروموتور با استفاده از آنالیز ارتعاشی و زاویه فاز

نوع مقاله : مقاله پژوهشی کامل

نویسنده

پرسنل شرکرت کربنات سدیم(کارشناس واحد cm)

چکیده

تحولات و تغییرات عظیمی که در واحد های صنعتی در ابعاد مختلف به وجود آمده است سبب گشته تا روش ها و سیستم های نوین جایگاه ارزشمندی در این میان به خود اختصاص دهند و تلاش در زمینه‌ی استقرار چنین سیستم هایی سبب حرکت به سمت بهبود، کارآمدی و در نتیجه بهره‌وری بیشتر شده است. این تحقیق بر اساس استفاده از روش‌های مختلفی چون آنالیز تبدیل فوریه سریع، منحنی شکل موج، وضعیت یاتاقان‌های غلطکی و زاویه فاز در فضای فرکانس مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و به دنبال آن عیوب و منشأ احتمالی آنها کاندید شده‌اند. پس از انجام دیتا برداری و بررسی نتایج، عیب ناشی از نابالانسی پولی الکتروموتور و نیز عدم همراستایی پولی‌ها در سیستم انتقال قدرت آن مشخص شد. عیوب مذکور با استفاده از تغییرات دامنه ارتعاشاتی و زاویه فاز مربوطه شناسایی و رفع شده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات