ارزیابی اثرات خاک بر طیف پاسخ سازه های یک درجه آزادی معادل

نوع مقاله : مقاله پژوهشی کامل

نویسندگان

1 عضو هیات علمی گروه مهندسی عمران دانشگاه آزاد سمنان

2 فارغ التحصیل مهندسی عمران

3 عضو هیات علمی گروه عمران دانشگاه آزاد سمنان

چکیده

امروزه استفاده از طیفهای غیر الاستیک در تعیین پاسخ سازه های یک درجه آزادی گسترش فراوان یافته است. در همین زمینه محققین مختلفی اقدام به ارائه روابط در خصوص تعیین طیف غیر الاستیک بر حسب طیف الاستیک نموده اند که این روابط شامل پارامترهای مختلف مانند شکلپذیری، زمان تناوب، نوع خاک و نوع رفتار سازه یک درجه ازادی می باشد. در این پایان نامه با درنظر گیری سازه یک درجه ازادی با منحنی نیرئ تغییر مکان دو خطی که دارای شیب صفر در ناحیه غیر خطی می باشد و بر اساس خاکهای موجود در ایین نامه 2800 ایران برای هر نوع خاک، تعداد بیست رکورد زلزله انتخاب شده و بر اساس سه مقدار شکل پذیری 2، 4 و 6 طیف غیر الاستیک زلزله ها در فرمت طیف با شکلپذیری ثابت بر اساس تحلیل تاریخچه زمانی غیر خطی در بازه زمان تناوب02/0 الی 4 ثانیه با گامهای 02/0 ثانیه محاسبه شده است. طیفهای تعیین شده بر اساس تحلیل تاریخچه زمانی غیر خطی در این پژوهش به عنوان روش دقیق نامگذاری شده اند. سپس طیفهای غیر الاستیک با استفاده از روابط پیشنهادی میراندا، کراوینکلر و بازان نیز تعیین شده و با نتایج تحلیل دقیق مقایسه شده اند. مقایسه طیفهای غیر الاستیک بدست امده از روش دقیق و روابط پیشنهادی محققین نشان می دهد که روابط میراندا و کراوینکلر در زمانهای تناوب بزرگتر از یک ثانیه نسبت به روش بازان دارای اختلاف کمتری با نتایج روش دقیق می باشند و محدوده کاربرد روش بازان تا زمان تناوب حدود یک ثانیه می باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات