بررسی اثر نوع تابع هدف جهت تشخیص آسیب در تیر یکسر گیردار به کمک روش بهینه سازی چند هدفه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی کامل

نویسندگان

1 دانشجو

2 مدیر گروه تخصصی

3 استاد یار

چکیده

یکی از مهمترین مسایلی که در صنعت بسیار مورد توجه است، پایش وضعیت است. به عبارتی با این کار عیوب سیستم، قبل از آنکه بتواند مشکل جدی ایجاد کند شناخته شده و به رفع آن پرداخته می شود. در شناسایی آسیب دو روش موجود است، روش مخرب و غیرمخرب و از آن جایی که روش غیرمخرب با هزینه کمتری همراه است، لذا توجه به این روش بیشتر است. یکی از روشهای شناسایی آسیب غیرمخرب، روش بررسی پارامترهای مودال سازه است. در این روش، با بررسی تغییرات پارامترهای مودال مانند فرکانس های طبیعی و شکل مودها قبل و بعد از آسیب به دنبال محل و میزان تشخیص آسیب در سازه می باشند و از آنجایی که جهت پیدا کردن آسیب با دامنه ی وسیعی از پاسخ برخورد می شود لذا تحقیقات زیادی از روش های بهینه سازی در حل مسئله استفاده کرده اند به همین خاطر با در نظر گرفتن پارامترهای دینامیکی سازه و تغییرات آن که در توابع هدف لحاظ می شود به دنبال بهینه یابی آنها بوده تا بتوانند محل و میزان آسیب را بطور مطلوبی تشخیص دهند. در این تحقیق با استفاده از روش الگوریتم ژنتیک به بررسی آسیب سازه ای پرداخته و با توجه به حضور توابع هدف مختلف، آسیب بررسی شده و دقت پاسخ به ازای تغییر پارامترهای موجود در الگوریتم به آنالیز حساسیت پرداخته و سپس با استفاده از توابع هدف مختلف و بهینه یابی الگوریتم ژنتیک چند هدفه پاسخ مناسب بدست آمده است.

کلیدواژه‌ها