محاسبه انتقال جرم خودرو ناشی از ناهمواری های جاده ای در مانورهای شتاب گیری و ترمز گیری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی کامل

نویسندگان

1 مدرس دانشگاه

2 دانشجوی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر مجلسی

3 ریاست دانشگاه فنی و حرفه ای خوارزمی شهر رضا - اصفهان

4 مرکز تحقیقاتی مهندسی پیشرفته دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر مجلسی

چکیده

در مقاله حاضر، هدف اصلی محاسبه انتقال جرم خودرو ناشی از ناهمواری های جاده ای در مانورهای مختلف اعم از شتاب گیری و ترمزگیری است. برای دستیابی به این هدف مدل فنربندی شده یک خودروی کامل بصورت 10 درجه آزادی و در حالت کلی بر اساس مشخصات ارتعاشاتی آن در محیط سیمولینک نرم افزار متلب شبیه سازی شد. جابجایی عمودی چرخ ها ناشی از ناهمواری ها بر روی جاده های مختلف بر اساس کلاسه بندی استاندارد ایزو با سرعت ثابت 70 کیلومتر بر ساعت و مسیر کلی حرکت خودرو برابر با 1000 متر بدست آمد. در ادامه با استفاده از تحلیل دینامیکی معکوس مدل ارائه شده در سیمولینک متلب، نیروهای وارد شده به هر یک از چرخ های خودرو در طی مانورهای مختلف بدست آمد. در نهایت با استفاده از تاریخچه نیرویی بدست آمده در چرخ ها در اثر عبور از ناهمواری های جاده ای و نیز تحت اثر عمل شتاب گیری و ترمزگیری، میزان انتقال جرم از عقب به جلوی خودرو در مانور ترمزگیری و میزان انتقال جرم از جلو به عقب خودرو در مانور شتاب گیری بدست آمد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات