طراحی و کنترل سازه ها با استفاده همزمان از سیستم میراگرهای جرمی‌تنظیم شده (TMDs) وجداساز لرزه ای

نوع مقاله : مقاله پژوهشی کامل

نویسندگان

1 کارشناس نظام مهندسی اداره کل مسکن وشهرسازی استان سمنان

2 عضو هیت علمی

3 عضو هیات علمی

چکیده

امروزه فارغ از دیدگاه طراحی سازه ها، ضرورت استفاده از تکنولوژی های پیشرفته با توجه به ملاحظات اقتصادی، نیاز به کاهش زمان اجرای طرح های مقاوم سازی و بهبود عملکرد سازه های مختلف در سطح خطر انتخابی و اجرای آسان آن در مواردی که محدودیت اجرا وجود دارد و یا نیاز به استفاده بی وقفه از سازه مورد نظر باشد، بیشتر احساس می شود. هدف از این پژوهش بررسی تاثیر همزمان جداساز لرزه ای و میراگر جرمی‌تنظیم شده (TMD) بر کاهش اثر ممان در رفتار لرزه ای ساختمان های فلزی می‌باشد. بنابراین در این تحقیق ز دو مدل سازه ای 10 و 15 طبقه به صورت پایه ثابت و هم جداسازی شده از پایه و هم به صورت ترکیبی، با استفاده از 7 شتاب نگاشت دور از گسل و 7 شتاب نگاشت نزدیک گسل زلزله که به g0.5 مقیاس شده‌اند، تحت آنالیز تاریخچه زمانی در نرم‌افزار SAP2000 ، مورد بررسی قرار گرفته‌اند. تایج بدست آمده حاکی از این امر می‌باشد که سیستم کنترل ترکیبی باعث کاهش 80 درصدی در ممان طبقات در شتاب نگاشت های دور و نزدیک گسل می‌شود

کلیدواژه‌ها

موضوعات