تحلیل انتقال حرارت جابجایی آزاد نانوسیال دریک محفظه F شکل

نوع مقاله : مقاله پژوهشی کامل

نویسندگان

1 استادیار، مرکز تحقیقات انرژی و توسعه پایدار، واحد سمنان، دانشگاه آزاد اسلامی، سمنان، ایران

2 همکار

چکیده

دراین مقاله انتقال حرارت طبیعی برای هندسه F شکل با جریان آرام و تحت شرایط خاص بررسی شده است. شرایط مرزی دیوارهای بالایی عایق و دیواره سمت چپ گرم و دیواره سمت راست سرد می باشند. معادلات مومنتوم وانرژی نوشته شده و الگوریتم سیمپل برای حل معادلات استفاده شده است. برای مدل کردن هندسه مورد نظر برنامه ای به زبان فرترن نوشته شده و صحت کد نوشته شده با یکی ازمقالات تطبیق داده شده است. دراین مقاله تاثیر عواملی چون عدد رایلی، نسبت ابعادی محفظه و نسبت نانوذرات نقره بر میزان و نوع انتقال حرارت بررسی شده است. نتایج نشان می دهد که با افزایش عدد رایلی انتقال حرارت افزایش می یابد. با افزایش نسبت ابعادی محفظه سرعت عمودی و افقی درمحفظه کاهش می یابد. با افزایش عدد رایلی تأثیر عدد هارتمن بر انتقال حرارت افزایش خواهد یافت و فقط درنسبت ابعاد 4/0 که دیواره گرم به دیواره سرد خیلی نزدیک می شود انتقال حرارت افزایش می یابد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات