مدلسازی ریاضی برای بدست آوردن پارامترهای داخلی ترموالکتریک

نوع مقاله : مقاله پژوهشی کامل

نویسندگان

1 دانشجو

2 معاونت پژوهش

چکیده

ترموالکتریک علم تبدیل گرما به انرژی الکتریکی و یا بطور معکوس تبدیل انرژی الکتریکی به گرمایش و یا سرمایش است. در حال حاضر کاربرد انبوه ترموالکتریک در خنک کننده ها می باشد. مهمترین مشخصه این تراشه ها این است که فقدان قسمت های مکانیکی، امکان کاربری پاک و بی صدا، ابعاد کوچک و وزن سبک، قابلیت اطمینان و نیز شرایط نگهداری و تعمیر ساده را فراهم می کند. مانع اصلی در تجاری سازی این فناوری، کارآمدی ناچیز آن است. در این مقاله به بررسی روشی تئوری برای به دست آوردن پارامترهای داخلی ترموالکتریک پرداخته شده است. اعتبار سنجی این روش از طریق بررسی جواب های حاصله از این روش با مقادیر کاتالوگ صورت گرفته است. نتایج نشان می دهد میزان خطا این روش 17/3 درصد می باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات