افزودن قابلیت تحمل پذیری خطا به متدولوژی MaSE برای سیستم های چند عامله

نوع مقاله : مقاله پژوهشی کامل

نویسنده

عضو هیات علمی

چکیده

برنامه های کاربردی زیادی امروزه بر مبنای مفهوم سیستمهای چند عامله شکل گرفته اند و نیازمند این هستند که به طور پیوسته و بی وقفه کار کنند. سیستمهای چند عامله نیز از بروز خطا مصون نیستند. به همین دلیل لازم است که تحمل پذیری خطا به عنوان یک نیاز غیر وظیفه مندی تا حد امکان برای آنها تامین گردد. روش های ارائه شده برای تحمل پذیری خطا تا به حال، بیشتر مبتنی بر تکثیر عامل ها بوده اند که خود باعث پیچیدگی بیش از حد سیستم می گردد. از همین رو در این مقاله سعی شده است تا با تکیه بر روش تکثیر وظیفه ها به جای فقط تکثیر عامل ها و اعمال این روش در متدولوژی MaSE، با توجه به مطلوبیت و کاربرد زیاد این متدولوژی در تحلیل و طراحی سیستمهای چند عامله، به یک طراحی کارا با قابلیت تحمل پذیری خطا برای سیستمهای چند عامله دست یابیم.

کلیدواژه‌ها