ارائه الگویی مناسب در جهت مشارکت خودروی برقی در ریزشبکه به منظور کاهش هزینه تولید توان با استفاده از الگوریتم HBB-BC

نوع مقاله : مقاله پژوهشی کامل

نویسنده

استادیار، مرکز تحقیقات انرژی و توسعه پایدار، واحد سمنان، دانشگاه آزاد اسلامی، سمنان، ایران

چکیده

ارائه یک برنامه‌ریزی جامع برای حضور خودروهای الکتریکی در یک ریزشبکه با در نظر گرفتن محدویت‌های شبکه و خودروها و همچنین اهداف اقتصادی از اهمیت بالایی برخوردار است. در این مقاله الگوریتم هیبرید بیگ بنگ بیگ کرانچ به منظور ارائه زمانبندی حضور خوردروهای الکتریکی در شبکه با هدف کاهش هزینه‌ها پیشنهاد داده شده است. به منظور تائید عملکرد روش پیشنهادی، مطالعات در یک دوره 24 ساعته بر روی یک سیستم توزیع و در حضور خودروهای الکتریکی با الگوهای حرکتی واقعی انجام پذیرفته است. تأثیرپذیری و سودمندی تکنیک پیشنهادی زمان‌بندی منابع در یک دوره 24 ساعته بر روی یک ریزشبکه نمونه تست شده است. نتایج نشان می‌دهد که روش پیشنهادی شارژ/ تخلیه EV می‌تواند هم هزینه عملیات را کاهش دهد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات