مطالعه آزمایشگاهی ویسکوزیته دینامیکی نانوسیال هیدروکسید منیزیم-اتیلن گلیکول

نوع مقاله : مقاله پژوهشی کامل

نویسندگان

1 باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، واحد سمنان، دانشگاه آزاد اسلامی، سمنان، ایران

2 دانشجو

چکیده

در این پژوهش رفتار ویسکوزیته دینامیکی نانوسیال هیدروکسید منیزیم-اتیلن گلیکول بصورت آزمایشگاهی مورد مطالعه قرار گرفته است. آزمایشات در کسرهای حجمی مختلف (1/0، 2/0، 4/0، 8/0، 1، 5/1 و 2%) و در دماهای 23 و 55 درجه سانتی‌گراد انجام گرفته است. نانوذره مورد استفاده در این مطالعه دارای قطر متوسط 10 نانومتر میباشد. همچنین رفتار نیوتنی نانوسیال با بررسی نرخ برش آن ثابت گردید. نتایج بیانگر این موضوع هستند که با افزایش کسرحجمی، ویسکوزیته دینامیکی نانوسیال نیز افزایش پیدا میکند. این افزایش در ویسکوزیته دینامیکی در دماهای پایین، در مقایسه با دماهای بالا، چشمگیرتر می‌باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات