مطالعه تجربی و آزمایشگاهی ضریب هدایت حرارتی نانوسیال هیدروکسیدمنیزیم-اتیلن گلیکول در دماها و کسرهای حجمی مختلف

نوع مقاله : مقاله پژوهشی کامل

نویسندگان

1 باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، واحد سمنان، دانشگاه آزاد اسلامی، سمنان، ایران

2 دانشجو

3 کارشناس ارشد پایش وضعیت

چکیده

در تحقیق حاضر به مطالعه آزمایشگاهی و تجربی ضریب هدایت حرارتی نانوسیال هیدروکسیدمنیزیم-اتیلن گلیکول پرداخته شده است. آزمایشات در محدوده دمایی بین 24 تا 55 درجه سانتیگراد و در هفت کسر حجمی مختلف (1/0، 2/0، 4/0، 8/0، 1، 5/1 و 2 %) درصد انجام شده است. نتایج حاکی از این موضوع است که تغییرات در ضریب هدایت حرارتی نانوسیال هیدروکسید منیزیم- اتیلن گلیکول با دما، در کسرهای حجمی پایین تر از 0.4%، در مقایسه با کسرهای حجمی بالاتر، بسیار ناچیز میباشد. همچنین بیشترین و کمترین درصد افزایش در ضریب هدایت حرارتی در کسرحجمی 2% بترتیب برابر با 22% در دمای 55 درجه سانتیگراد و 13% در دمای 24 درجه سانتیگراد اتفاق میافتد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات