بهبود اعوجاج هارمونیک کل در اینورتر سه سطحی سیستم فتوولتاییک بر اساس روش حذف هارمونیک انتخابی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی کامل

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد،گروه مهندسی برق، واحد سمنان، دانشگاه آزاد اسلامی، سمنان، ایران

2 استادیار، مرکز تحقیقات انرژی و توسعه پایدار، واحد سمنان، دانشگاه آزاد اسلامی، سمنان، ایران

چکیده

در این مقاله یک تکنیک کلیدزنی قابل اطمینان و مؤثر به منظور بهبود اعوجاج هارمونیک کل، بدون استفاده از هیچ مدار فیلتری پیشنهاد می گردد. اعوجاج هارمونیکی کل اثرات مضری بر روی تجهیزات الکتریکی دارند و بطور ناخواسته می تواند باعث افزایش جریان در سیستم های قدرت و در راستای آن افزایش دما در هادی خنثی و ترانسفورماتورهای توزیع شود. این روش قادر خواهد بود هارمونیک انتخابی مرتبه پایین ولتاژ خط، در خروجی اینورتر را جهت بهبود اعوجاج هارمونیک کل حذف نماید. تعیین الگوی کلیدزنی برای حذف هارمونیک انتخابی مرتبه پایین، مستلزم استفاده از کلید زنی مدولاسیون پهنای پالس می باشد. لذا در این مقاله روشی مبتنی بر حذف بهینه ی هارمونیک انتخابی مرتبه پایین ولتاژ خط، با استفاده از اینورترهای سه سطحی از نوع آبشاری پیشنهاد می‌گردد و صحت و میزان کارایی روش پیشنهادشده با شبیه ‌سازی رایانه‌ای در نرم‌افزار متلب اعتبارسنجی میشود. همچنین روش پیشنهادی با روش مدولاسیون پهنای باند پاس با هم مقایسه می شوند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات