تغییر اقلیمی، طراحی پایدار محله

نوع مقاله : مقاله پژوهشی کامل

نویسنده

استادیار، مرکز تحقیقات انرژی و توسعه پایدار، واحد سمنان، دانشگاه آزاد اسلامی، سمنان، ایران

چکیده

پدیده ی تغییر اقلیم به دلایل گوناگونی چون نوسانات درون اقلیم زمین، فرآیندهای طبیعی و فعالیت های بشر رخ داده است؛ در پی آن با انتشار بیش از حد گازهای گلخانه ای در اثر مصرف سوخت های فسیلی، نسبت جذب به بازتاب اشعه ی خورشید افزایش یافته، کره ی زمین گرم تر شده و این تغییر، زندگی نسل کنونی و آینده را با خطر جدی مواجه ساخته است. از آنجا که شاید مهمترین دستاورد بشر، تمدن و شهرنشینی است و محله رکن اصلی کالبد شهری است؛ در پیوند عوامل فوق در این مقاله، ابتدا تغییر اقلیم و عوامل آن شرح داده می شود و سپس با مشخص نمودن مفاهیم پایداری و محله، ساختار یک محله پایدار در جهت جلوگیری از ادامه ی روند تغییر اقلیم بررسی می شود. تحقق اصول و معیارهای طراحی محله، نیازمند مشارکت همه‌ی متخصصان امر به ویژه معماران، شهرسازان و مردم است تا نسل آینده نیز بتواند نیازهای خود را برآورده سازد و این یعنی طراحی پایدار: آینده گرایی، محیط گرایی و مشارکت گرایی.

کلیدواژه‌ها