مکان یابی و اندازه یابی بهینه منابع تولید پراکنده با هدف کاهش تلفات سالیانه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی کامل

نویسندگان

1 استادیار، مرکز تحقیقات انرژی و توسعه پایدار، واحد سمنان، دانشگاه آزاد اسلامی، سمنان، ایران

2 دانشجو کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی سمنان

چکیده

در این مقاله با در نظر گرفتن مزایای متعدد منابع تولید پراکنده و همچنین توجه به اهمیت مکان‌یابی مناسب و ظرفیت‌یابی مطلوب این منابع جهت دستیابی به مزایای آن، به تعیین مکان و ظرفیت بهینه منابع تولید پراکنده در شبکه توزیع پرداخته شده است. عدم مکان‌یابی مناسب منابع تولید پراکنده در شبکه‌های توزیع منجر به وقوع معایبی چون افزایش تلفات، تخریب پروفیل ولتاژ و قابلیت اطمینان شبکه، کاهش پایداری و افزایش هارمونیک‌ها می‌شود. بهینه‌سازی مدنظر در این مقاله توسط ارائه یک ضریب حساسیت به کاهش تلفات انرژی سالیانه شبکه و هزینه‌ی سالیانه منابع تولید پراکنده صورت گرفته است. از روش الگوریتم ژنتیک به عنوان ابزار حل مسئله بهینه‌سازی و از سیستم تست 33 شینه IEEE به عنوان سیستم تست مورد مطالعه استفاده شده است. به منظور محاسبه تلفات انرژی سالیانه شبکه از پخش بار جاروب رفت و برگشت و مدل بار میانگین 288 ساعته استفاده شده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات