ارائه روشی نوین جهت محاسبه تلفات سالیانه شبکه های توزیع

نوع مقاله : مقاله پژوهشی کامل

نویسندگان

1 استادیار، مرکز تحقیقات انرژی و توسعه پایدار، واحد سمنان، دانشگاه آزاد اسلامی، سمنان، ایران

2 دانشجو کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد سمنان

چکیده

یکی از مسائل حائز اهمیت در شبکه‌های توزیع، مسئله تلفات این شبکه‌ها می‌باشد. تابع تلفات سالیانه انرژی عمدتاً جزء توابع اصلی در مسائل مربوط به بهره‌برداری و توسعه بهینه شبکه‌های توزیع است. جهت محاسبه تلفات سالیانه انرژی شبکه توزیع نیاز انجام محاسبات پخش بار در کلیه ساعات سال است، که این موضوع نیازمند حجم و زمان بالای محاسبات است. در این مقاله با استفاده از مدل بار شبکه IEEE-RTS، یک مدل بار جدید تحت عنوان مدل بار میانگین 288 ساعته جهت محاسبه تلفات سالیانه انرژی شبکه توزیع ارائه شده است. کارایی مدل پیشنهادی بر روی سیستم تست 33 شینه IEEE مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفته است و از روش جاروب رفت و برگشت جهت انجام پخش بار در سیستم تست مورد مطالعه استفاده شده است. نتایج بدست آمده حاکی از برتری مدل پیشنهادی می‌باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات