برنامه ریزی بهینه شبکه های فشار متوسط با در نظر گرفتن منابع تولید پراکنده و ذخیره سازهای انرژی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی کامل

نویسندگان

1 استادیار، مرکز تحقیقات انرژی و توسعه پایدار، واحد سمنان، دانشگاه آزاد اسلامی، سمنان، ایران

2 دانشجو کارشناسی ارشد

چکیده

در این مقاله یک روش برای مکان‌یابی و اندازه‌یابی بهینه منابع تولید پراکنده و سیستم‌ ذخیره‌ساز انرژی باتری در شبکه‌های توزیع ارائه شده است. توابع هدف این مقاله شامل بهبود در پروفیل ولتاژ شین‌های شبکه، کاهش تلفات شبکه‌ توزیع و همچنین کمینه‌سازی هزینه‌های نصب و بهره‌برداری منابع تولید پراکنده و سیستم‌ ذخیره‌ساز انرژی باتری می‌باشد. در این مقاله از تکنولوژی پیل سوختی با تولید همزمان گرما و برق به عنوان منابع تولید پراکنده و از باتری‌های نیکل/کادمیوم به عنوان سیستم‌ ذخیره‌ساز انرژی باتری استفاده شده است. همچنین از الگوریتم ژنتیک به عنوان ابزار حل مسئله بهینه‌سازی، از شبکه توزیع شعاعی 33 شینه IEEE به عنوان سیستم تست و از روش جاروب رفت و برگشت به عنوان روش پخش بار در این مقاله استفاده شده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات