نقش دانشگاه در توسعه صنایع ریلی و حمل و نقل عمومی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی کامل

نویسنده

عضو هیئت علمی، گروه مهندسی مکانیک، واحد سمنان، دانشگاه آزاد اسلامی ، سمنان، ایران

چکیده

در این مقاله سعی شده با توجه به جنس چرخ و ریل های موجود در راه آهن ایران و از طریق اندازه گیری نرخ سایش بین آنها ، با استفاده از شبیه سازی در دستگاه تستر سایش چرخ و ریل ، از بین گریدهای موجود در ناوگان ریلی کشور مناسب ترین گرید چرخ و ریل از نظر سایش را برای ناوگان ریلی کشور انتخاب کنیم. در این تحقیق با تهیه نمونه های آزمایشگاهی ریل و چرخ از طریق ماشینکاری ، و انجام عملیات حرارتی برای رسیدن به پروفیل مناسب سختی چرخ و ریل ها ، مجموع سایش بدست آمده در اثر کار نمونه های چرخ و ریل در دستگاه تستر سایش اندازه گیری شده است. با توجه به اینکه بخش عمده ریل در خطوط اصلی راه آهن از گرید  900 Aتشکیل شده است ، در صورت استفاده از چرخ R7 در مقابل ریل 900A سایش مجموع بین چرخ و ریل بشدت افزایش خواهد یافت همچنین با توجه به نرخ سایش شدید چرخR7  در مقابل ریل گرید 900A و مقدار اندک ریل گرید 700 ، استفاده از چرخهای R7 در خطوط ریلی کشور باعث سایش بیشتر چرخها خواهد شد. لذا پیشنهاد می شود در ناوگان ریلی کشور از چرخ R9 به دلیل سایش مجموع به مراتب پایین تر چرخ R9  با ریل 900A استفاده شود.

کلیدواژه‌ها