شبیه سازی تاثیر لقی بین سنبه و ماتریس بر حد نسبت کشش در فرآیند کشش عمیق فولاد زنگ نزن

نوع مقاله : مقاله پژوهشی کامل

نویسندگان

1 دانشجو، گروه مهندسی مکانیک، واحد سمنان، دانشگاه آزاد اسلامی ، سمنان، ایران

2 استادیار، گروه مهندسی مکانیک، واحد سمنان، دانشگاه آزاد اسلامی ، سمنان، ایران

چکیده

کشش عمیق یکی از مهمترین فرآیندهای شکل دادن ورق های فلزی در صنعت می باشد که در آن یک ورق مسطح توسط سنبه به درون حفره ماتریس کشیده شده و شکل سنبه را به خود می گیرد. یکی از پارامترهای مهم در فرآیند کشش عمیق لقی بین سنبه و ماتریس می باشد که تاثیر بسزایی در حد نسبت کشش داشته و برای تولید اشکال پیچیده حائز اهمیت می باشد. یک ابزار مفید برای مطالعه این فرآیند و تاثیر پارامتر های موثر بر آن روش اجزاء محدود است. در این تحقیق اثر لقی بین سنبه و ماتریس بر حد نسبت کشش بررسی شد. و مشخص گردید که از میان لقی های انتخاب شده لقی 9/0 میلی متر مناسب ترین لقی برای ورق با ضخامت 6/0 میلی متر        می باشد و با کاهش این لقی در 66/0 میلی متر حد نسبت کشش قطعه نیز کاهش خواهد یافت.

کلیدواژه‌ها