امکان سنجی کنترل صدا در صنایع نساجی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی کامل

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه مهندسی مکانیک، واحد سمنان، دانشگاه آزاد اسلامی، سمنان، ایران

2 مدیرکل بازرسی کار، وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی، تهران، ایران

3 مدیرکل، تعاون کار و رفاه اجتماعی استان سمنان، سمنان، ایران

چکیده

یک رویکرد سیستمی برای تعریف معیارها و انطبقات سروصدا در قوانین سلامت و امنیت شغلی سال 1970 گسترش یافته است. نتیجه این رویکرد یک نمودار گردشی است که به عنوان "نقشه راه" برای تعیین پیشرفت به سوی انطباق با قانون استفاده می شود. نمودار گردشی به عنوان یک راهنما نیز گسترش می یابد تا امکان سنجی کنترل نویز مهندسی را ارزیابی کند. برای کنترل نویز برخاسته از منابع هوا، بدنه های نوسانی، منابع اصطکاکی، ضربه و چرخ دنده ها پیشنهادات عمومی ارائه می شوند. جاذب ها، سرپوش ها و موانع به عنوان ابزاری برای قطع مسیر بین منبع و گیرنده نویز در نظر گرفته شده اند. مواجهه با نویز همانطور که یک عامل مهم با توجیه اقتصادی است به عنوان یک بررسی مستقل در نمودار گردشی نیز گنجانده شده است.

کلیدواژه‌ها