بررسی اثر نیروهای واندروالسی بر ناپایداری نانوعملگرهای الکتروستاتیکی دو سر گیردار

نوع مقاله : مقاله پژوهشی کامل

نویسندگان

1 گروه مهندسی مکانیک، واحد شوشتر، دانشگاه آزاد اسلامی ، شوشتر، ایران

2 کارشناس مکانیک- شرکت پتروشیمی فجر- منطقه ویژه اقتصادی ماهشهر- سایت چهار

چکیده

صنعت خودرو، جایگاه بیشترین موفقیت تجاری سیستم­های نانوالکترومکانیکی به صورت شتاب سنج­های مبتنی بر سیستم­های نانوالکترومکانیکی برای فعال سازی کیسه­های هوا است.  ناپایداری عملگرهای الکتروستاتیکی دو سر گیردار در ابعاد نانو در این تحقیق مورد مطالعه قرار گرفته است. خیز تیر و نیروی واندروالس در حالت ناپایداری که از پارامترهای اساسی در طراحی عملگرهای الکتروستاتیکی محسوب می­شوند، با استفاده از روش عددی رانگ- کوتا استخراج می­شوند. در بررسی نانوعملگر در حالتی که ولتاژ الکتریکی اعمال نمی­شود، طول بیشینه تیر و حداقل فاصله اولیه بین تیر و صفحه به عنوان پارامترهای مهم در این حالت استخراج می­گردد. در این تحقیق ملاحظه می­شود که با افزایش اثر نیروهای درون­مولکولی واندروالس، ولتاژ الکتریکی و خیز تیر در حالت ناپایداری کاهش می­یابد.

کلیدواژه‌ها