کاربرد روش سطح پاسخ درتحلیل جذب انرژی لوله های مخروطی جدار نازک شیار دار پر شده از فوم پلی اورتان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی کامل

نویسندگان

1 دانشجو

2 عضو هیئت علمی

چکیده

چکیده
جاذب های انرژی در صنایع مختلف به ویژه در صنایع خودرو سازی به عنوان راه حلی برای کاهش اثر ضربه وارده به سرنشینان و بالا بردن ایمنی خودرو بکار می روند. لوله‌های جدار نازک به عنوان یکی از کارآمدترین سیستمهای جذب انرژی امروزه کاربرد روزافزونی پیدا کرده‌اند. دراین تحقیق، جذب انرژی با بررسی تاثیرات متغیر های طراحی مربوط به لوله های جدار نازک مخروط شیار دار با استفاده از آنالیز المان محدود انجام می شود.اما از آنجائیکه که خروجی اینگونه مطالعات بیشتر به نحوه طراحی آزمایشات محاسباتی وابسته است در این مطالعه از تکنیک طراحی آزمایشات همراه با آنالیز المان محدود استفاده شده است. بدین منظور لوله آلومنیومی مخروطی شکل پر شده از فوم پلی اورتان که شیارها در سطوح داخل و خارج آن و با فواصل مساوی ایجاد شده اند ، تحت بار شبه استاتیک شبیه سازی میگردد.هدف طراحی شامل جذب انرژی ویژه و متغیرهای طراحی شامل زاویه مخروط ،فاصله شیارها،چگالی فوم ،عمق شیار و ضخامت لوله است. روش سطح پاسخ نشان می دهد که ضخامت لوله ، چگالی فوم ،عمق شیار و فاصله بین شیارها به ترتیب ذکر شده و بصورت خطی با میزان جذب انرژی ارتباط دارند. این نتایج میتواند در طراحی لوله های جدار نازک مخروطی با هندسه متفاوت مفید باشد.

کلیدواژه‌ها