تاثیر هندسه موانع بر روی تغییرات دمای سیال جاری در کانال روباز - بررسی تجربی و مدلسازی عددی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی کامل

نویسندگان

1 عضو هیات علمی/ دانشگاه آزاد سمنان

2 عضو هیات علمی / دانشگاه آزاد اهواز

3 دانشجوی کارشناسی ارشد

چکیده

در این مقاله به بررسی تجربی تاثیر قرار دادن موانع مختلف بر روی انتقال حرارت انجام شده بین آب و هوا در کانال روباز پرداخته شده است. برای این کار با قرار دادن 7 مانع مختلف در آب، همچنین هوادهی در زیر آب و ایجاد جابجایی اجباری هوا بر روی آب، دمای ورودی و خروجی از کانال در 11 دبی مختلف اندازه‌گیری شده است. نتایج حاصل از آزمایشات نشان دهنده تاثیر مثبت قرار گیری مانع بر روی انتقال حرارت بین آب و هوا می‌باشند. در بین موارد فوق بیشترین انتقال حرارت برای جابجایی اجباری هوا از روی آب مشاهده گردیده است. همچنین در این تحقیق به مدلسازی عددی کانال روباز در نرم‌افزار فلوئنت و مقایسه نتایج حل با آزمایشات پرداخته شده است. نتایج نشان دهنده دقت حل عددی در مدلسازی جریان در کانال روباز می‌باشند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات